Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu
Zadejte minimálně 2 znaky

Tvoje peníze mohou mít vyšší smysl!

Peníze ti můžeme poslat max. do 14 dnů na tvůj účet. Nebo jim s námi můžeš dát přidanou hodnotu!

restorio

Kup si další zachovalé knihy

Zajdi na náš portál Restorio.cz a vyber si z tisíců zachovalých a levných knih. Ušetříš tak své peníze i přírodu.

unicef

Znásob své peníze pro charitu

Nebo můžeš spolu s námi darovat peníze z tvých knih na charitu UNICEF a Restorio.cz k tvé částce navíc přispěje +20 %.

restorio

Vše funguje online! Ale nyní můžeš se svými knihami přijít také na jakoukoliv pobočku Agátin svět.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elibro s.r.o., IČ:07548117, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě online-antikvariat.cz a vykupujeme-knihy-online. který je provozován Romanem Frajtem. VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi firmou Elibro s.r.o.., IČ:07548117, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

2. Definice
Prodávajícím je Elibro s.r.o., IČ:07548117, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@online-antikvariat.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou kupujícího a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícímu přístupná 1 rok ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží či zajistit dodání za smluvenou cenu, vrátí prodávající neprodleně uhrazenou částku kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající však upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se změnou ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky: platba v hotovosti při převzetí, platba předem bankovním převodem, platba on-line platební kartou.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V běžných případech zboží expedujeme do 7 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 3.000,- Kč) tak ale může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodávajícím zrušena.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy, knihovny, instituce) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: Geis, Česká pošta, Zásilkovna

V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu. V případě vrácení zboží kupující - spotřebitelem  prodávajícímu do 14 dnů hradí náklady na poštovné kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy či výměny je potřebné předložit pořizovací doklad. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

Pokud není zákazník spokojen se zbožím, je mu nabídnuto vrácení peněz po obdržení poškozeného zboží zpět. Poštovné hradí provozovatel tohoto webu, peníze za rozbité zboží jsou zaslány do 5 pracovních dnů od obdržení poškozeného zboží.
O poškození zboží nás prosím informujte předem na email info@online-antikvariat.cz

Adresa pro vrácení je:
ČR:
Elibro s.r.o.
Pekarska 1748/6 Cheb
350 02

SR:
Zásielkovňa.sk
97616131

ENbook.cz
Muchovo námestie 3624/8
851 01 Bratislava

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci: a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího.

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

9. Ukončení smlouvy

Zákazník má možnost vrátit zboží do 14 dnů od je ho obdržení. Poštovné hradí provozovatel tohoto webu, peníze za zboží jsou zaslány do 5 pracovních dnů od obdržení zboží.
O poškození zboží nás prosím informujte předem na email info@online-antikvariat.cz
Adresa pro vrácení je:
ČR:
Elibro s.r.o.
Pekarska 1748/6 Cheb
350 02

SR:
Zásielkovňa.sk
97616131

ENbook
Muchovo námestie 3624/8
851 01 Bratislava

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za podmínek, že vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal. Nakupující doručí zboží na vlastní náklady na adresu prodejce.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 10. Závěrečná ustanovení

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost okresního soudu v Praze a pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 22.4.2015  a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

NAPIŠTE NÁM

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Chcete nám něco sdělit? Napište nám!

Uvedete-li e-mail, pokusíme se Vám poskytnout vyčerpávající odpověď.

S jakýmkoliv problémem se také můžete obrátit na adresu info@online-antikvariat.cz.